Privacy policy

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VAVANTAS NV of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Vavantas  NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vavantas NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vavantas NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vavantas NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vavantas NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vavantas NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid – Privacy Policy

GARANTIE ROND EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Jouw privacy staat voorop

Wij – Vavantas NV – hechten veel belang aan het beschermen van je privacy. Daarom willen we je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we je beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en voor hoelang. Ook lees je hoe je hierover controle hebt. Neem dus even de tijd om ons privacybeleid, cookiebeleid en de algemene voorwaarden door te nemen. Dit privacybeleid bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen en de manier waarop we deze gegevens gebruiken en verwerken.

Voluit voor veilig

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van je persoonsgegevens te bekomen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico.

WAT BETEKENT ‘VERWERKING’ VAN GEGEVENS?

Onder ‘verwerking’ van gegevens verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Verwerkingsverantwoordelijke

Vavantas NV, met maatschappelijke zetel te Hasseltsesteenweg 398, 3800 Hasselt, met ondernemingsnummer 0430 519 058 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Vavantas NV is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Verwerkers

Wanneer we onderaannemers gebruiken om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zullen we steeds duidelijke instructies geven over de verwerking zodat deze conform dit privacybeleid gebeuren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kun je zelf bezorgd hebben door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op onze website. Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. We verplichten ons ertoe om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. In dit kader kunnen o.a. de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

• identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en geboortedatum;

HOE VERZAMELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen o.a. persoonsgegevens verzamelen bij of in het kader van:

• het bezoek van onze website;

• het invullen en versturen van een contactformulier;

• het inschrijven op onze nieuwsbrief (al dan niet via de website);

• het sturen van een e-mail.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

• wanneer we daarvoor toestemming hebben gekregen;

• om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpen.

Wanneer Vavantas NV een gerechtvaardigd belang heeft, streven we steeds naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene. Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

• het voeren van gerichte marketingcampagnes (op grond van je interesse);

• het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;

• het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie;

• het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken;

• statistische doelen.

Bij het bezoek aan onze website worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling, die alleen bestemd is voor statistische doelen.

OPENBAARMAKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

We zullen je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening en het verbeteren daarvan. Als het nodig is om je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid. Verder is het mogelijk dat we je persoonsgegevens openbaar maken:

• aan de bevoegde autoriteiten, wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

• met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zullen we je persoonsgegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derde partijen, tenzij we hiervoor je expliciete toestemming hebben gekregen.

BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

We verbinden ons ertoe technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot je persoonsgegevens en het verlies, misbruik of de wijziging van deze gegevens. Ondanks ons veiligheidsbeleid, de controles die we uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kunnen we hiervoor geen absolute veiligheid garanderen. We doen er echter alles aan om je persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles. Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Aan onze werknemers wordt toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze website vermeldt soms links naar websites van derden (bijvoorbeeld sociale media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees zeker ook aandachtig hun eigen beleid rond de bescherming van je persoonsgegevens.

OPSLAG VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren we je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacybeleid. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen zijn we bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens maximaal 7 jaar bij te houden. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard maar beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

JE PRIVACYRECHTEN

Je kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:

• recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over jou ter beschikking hebben;

• recht op rectificatie, vervollediging of aanpassing van je persoonsgegevens;

• recht op schrapping van je persoonsgegevens;

• recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;

• recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;

• recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je beroep wilt doen op je privacyrechten, zoals hierboven bepaald, neem dan contact op via het contactformulier ter beschikking gesteld op de website www.vavantas.be/contact.asp. We zullen binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag gevolg geven aan je vraag. Als je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de link ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van Vavantas NV.

GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data-transferovereenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

UPDATE PRIVACYBELEID

Vavantas NV heeft het recht dit privacybeleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacybeleid wordt weergegeven te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, neem dan contact met ons op via het contactformulier ter beschikking gesteld op de website www.vavantas.be/contact.asp. Laatste update: 16/05/2018

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Meer info over onze cookie policy vindt u hier.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Wij maken gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Wij gebruiken cookies om onze diensten te verbeteren en uw shopervaring te optimaliseren.